Programy i projekty

Dostępność

Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3tg.edupage.org/ oraz https://bip.sp3.tarnowskiegory.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-30

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021 r.

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu,  w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Gembczyk, k.gembczyk@sp3tg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322852754. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

Dostępność architektoniczna siedziby

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach mieszcząca się przy ulicy Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest dostępny w poziomych przestrzeniach komunikacyjnych. Do budynku prowadzą schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Przed budynkiem znajduje się parking, osoby niepełnosprawne uprawnione są do korzystania z parkingu dla pracowników szkoły. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Na parterze budynku, na prawo od wejścia głównego znajduje się portiernia. Sekretariat szkoły znajduje się na pierwszym piętrze. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą szerokie schody.
Budynek nie posiada windy.
Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W całym budynku na drzwiach są tablice informacyjne z numerami sal lekcyjnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
  42-600 Tarnowskie Góry
  ul. Wyspiańskiego 1
  sp3tg@poczta.onet.pl

  Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
 • (+48) 32 285 27 54