Programy i projekty

Rekrutacja

Zapisy dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Zgłoszenie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego:

Zapraszamy do obejrzenia filmiku prezentacji naszej szkoły: Rekrutacja_-_spacer_po_naszej_szkole.mp4

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i ucznia. 
Termin zgłoszenia: od 1 marca 2024 r.

DZIEŃ OTWARTY: 11 KWIETNIA 2024R. GODZINA 16:00-18:00

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW: 6 CZERCWA 2024R. GODZINA: 17:00

 

Do pobrania: ZGLOSZENIE_do_klasy_pierwszej_2024__2025.pdf

 

Rekrutacja uczniów spoza obwodu szkoły:

 

Kryteria rekrutacji

Kryteria naboru na wolne miejsca do klas pierwszych  Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Tarnowskich Górach 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartość punktowa oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/365/2017 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2017 r.

 

Lp.

Kryterium rekrutacji

Wartość punktowa kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Kandydat mieszka w Gminie Tarnowskie Góry

22

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

5

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

3.

Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

3

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający rodziców/opiekunów prawnych ucznia w zapewnieniu mu należytej opieki

2

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

5.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje ucznia

2

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

6.

Niepełnosprawność ucznia

2

Orzeczenie o niepełnosprawności

7.

Objęcie ucznia pieczą zastępczą

2

Pisemne oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych

8.

Niepełnosprawność rodziców/opiekunów prawnych

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

9.

Niepełnosprawność rodzeństwa

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

 

Do pobrania: WNIOSEK_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_2024__2025.pdf

 

 

 

 

Terminy rekrutacji

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych określone Zarządzeniem nr 2275/2023 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 16.01.2023 r.

Lp.

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumen-tami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryte-riów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

6 – 17 maja 2024r.

16 – 21 sierpnia 2024r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie
do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 22 maja 2024r.

do 23 sierpnia 2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekru-tacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandyda-tów niezakwalifikowanych

24 maja 2024r.

26 sierpnia 2024r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia

do 30 maja 2024r.

do 28 sierpnia 2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekru-tacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 maja 2024r.

29 sierpnia 2024r.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl

    Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
  • (+48) 32 285 27 54