Programy i projekty

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

15 maja br. rusza nabór do szkół średnich. W odpowiedzi na liczne pytania związane z rekrutacją została opracowana, w ramach kampanii #uczęsięwtg, krótka prezentacja dotycząca zasad korzystania z systemu naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych.

 

Link do prezentacji: https://www.canva.com/design/DAFfTq3RMxM/8_slq1jZgLMDMpQ8MzSq2Q/view?utm_content=DAFfTq3RMxM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#1 Prezentację można również wydrukować (plik pdf znajduje się w załączeniu). Dodatkowo wszystkie informacje na temat tarnogórskich szkół średnich można znaleźć pod linkiem https://powiat.tarnogorski.pl/ucze-sie-w-tg/

Zasady_korzystania_z_naboru_elektronicznego_(1).pdf

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI/KALKULATOR PUNKTÓW

Sposób obliczania punktów do szkoły ponadpodstawowej

ISTOTNE SĄ:

- Oceny na świadectwie

- Wyniki egzaminu ósmoklasisty

- Działalność pozalekcyjna

Punkty za egzamin ósmoklasisty przeliczamy, mnożąc wynik procentowy przez określoną wartość:

W przypadku egzaminu z języka polskiego mnożymy razy 0,35
(100 proc. x 0,35 = 35 punktów)

W przypadku egzaminu z matematyki mnożymy razy 0,35
(100 proc. x 0,35 = 35 punktów)

W przypadku egzaminu z języka obcego mnożymy razy 0,3
(100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

Jeśli uczeń otrzymałby z każdego egzaminu wynik 100 proc.,
wówczas zyskałby 100 punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Punkty za wyniki na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia są równie ważne.
W trakcie rekrutacji brane są pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki
oraz dwóch dodatkowych przedmiotów
(ustala je konkretna szkoła, do której uczeń zgłasza chęć przyjęcia).
W zależności od tego, jaką ocenę się ma na świadectwie, można otrzymać:

- 18 punktów za 6 (celujący),

- 17 punktów za 5 (bardzo dobry),

- 14 punktów za 4 (dobry),

- 8 punktów za 3 (dostateczny),

- 2 punkty za 2 (dopuszczający).

Dodatkowe punkty można dostać także za:

świadectwo z paskiem (7 punktów)

udział w szkolnym wolontariacie (3 punkty)

szczególne osiągnięcia, np. zdobycie wysokich wyników w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach
sportowych czy artystycznych (maksymalnie 18 punktów)

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, 

na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

Art.  154 ust. 1 pkt. 2, art.161 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

Czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co naj-mniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół
i oddziałów
dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddzia-łów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predy-spozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

od 23 października 2023 r. 

do 17 listopada 2023r. 

do godz. 15.00[1]
 

 

od 12 grudnia 2023 r.  do 19 grudnia 2023 r. 

do godz. 15.00 [2]

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidual-nych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkole-nie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2023 r. 

do godz. 15.00
od 27 lipca 2023 r. do 1 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o
wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku,
w tym
zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi
na zmianę
szkół, do których kandyduje.

od 23 czerwca
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

---

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

do końca lutego

---

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub sprawności.

do 12 maja 2023r. ---

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 30 maja 2023r.
do
12 czerwca 2023r.

II termin: do 5 lipca*

od 2 sierpnia 2023r.
do 7 sierpnia 2023r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

od 30 maja 2023r.
do 12 czerwca 2023r.

II termin: do 5 lipca*

od 2 sierpnia 2023r. do 7 sierpnia 2023r.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne).

od 30 maja 2023r.
do 12 czerwca 2023r.

II termin: do 5 lipca*

od 2 sierpnia 2023r. do 7 sierpnia 2023r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 14 czerwca 2023r.

II termin: do 6 lipca*

do 8 sierpnia 2023r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandyda-tów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

do 14 czerwca 2023r.

II termin: do 6 lipca*

do 8 sierpnia 2023r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandyda-tów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych(klasa wstępna).

do 14 czerwca 2023r.

II termin: do 6 lipca*

do 8 sierpnia 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświad-czeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2023r.

 

do 20 listopada 2023r.

1 sierpnia 2023r.

 

do 20 grudnia 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023r.

do 27 listopada 2023 r. 2

do 7 sierpnia 2023r.

do 4 stycznia 2024 r. 2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca 2023 r

8 sierpnia 2023r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 maja 2023 r. do 20 lipca 2023 r.

od 23 października 2023 r.

do 4 grudnia 2023 r. 2

 

od 27 lipca 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r.

od 13 grudnia 2023 r. do 9 stycznia 2024 r. 2

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 18 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

od 29 listopada 2023 r.  do 8 grudnia 2023 r. do godz.

15.00 2

od 8 sierpnia 2023r.
do
14 sierpnia 2023r.
do godz.15.00

od 5 stycznia 2024r.  do 16 stycznia 2024 r. do godz. 15.00 2

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2023 r.  do godz.14.00

11 grudnia 2023 r. do godz.

14.00 2

 

16 sierpnia 2023 r.

do godz.14.00

17 stycznia 2024 r. do godz. 14.00 2

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 31 lipca 2023 r.

do 14 grudnia 2023 r. 2

do 21 sierpnia 2023 r.

do 22 stycznia 2024 r. 2

Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty.

26 lipca 2023 r.

11 grudnia 2023 r. 2

16 sierpnia 2023 r.

17 stycznia 2024 r. 2

Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

do 27 lipca 2023 r

12 grudnia 2023 r. 2

do 17 sierpnia 2023 r.

18 stycznia 2024 r. 2

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

[1] Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2024 r.

*Dyrektor szkoły wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

Dodatkowe informacje:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Plik do pobrania:  terminy_skladania_ponapodstawowe.pdf

Link do rekrutacji:

 https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

https://powiat.tarnogorski.pl/ucze-sie-w-tg/

https://powiat.tarnogorski.pl/2023/03/08/targi-edukacyjne-2023-2/

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl

    Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
  • (+48) 32 285 27 54