Programy i projekty

Egzamin ósmoklasisty

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

W SPRAWIE HARMONOGRAMU

 PRZEPROWADZENIA

 EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2024 ROKU

 

 

Termin główny:

 

1. język polski - 14 maja 2024 roku (wtorek) godz. 9:00

2. matematyka – 15 maja 2024 roku (środa) godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 roku (czwartek) godz. 9:00

 

 

Termin dodatkowy – ustalony w związku ze zdarzeniami losowymi:

 

1. język polski – 10 czerwca 2024 roku (poniedziałek) godz. 9:00

2. matematyka – 11 czerwca 2024 roku (wtorek) godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 roku (środa) godz. 9:00

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY

 

- Podczas egzaminu z każdego przedmiotu zdający posiadają  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

- Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający ma mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- Zdający posiadający dostosowania mogą korzystać z odpowiedniego sprzętu.

- Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zalecanego sprzętu medycznego lub leków

 

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

 

1. język polski - 120 min. (uczniowie z dostosowaniami do 180 min.)

2. matematyka – 100 min. ((uczniowie z dostosowaniami do 150 min.)

3. język obcy nowożytny – 90 min. (uczniowie z dostosowaniami do 135 min.)

 

Uprawnienia Laureatów i Finalistów Konkursów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego         z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminacyjnych – 3 lipca 2024 roku.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji - do 3 lipca 2024 roku.

Termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji – 3 lipca 2024 roku.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl

    Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
  • (+48) 32 285 27 54