Sprawy uczniowskie

Egzamin ósmoklasisty

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

W SPRAWIE HARMONOGRAMU

 PRZEPROWADZENIA

 EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W 2023 ROKU

 

 

Termin główny:

 

1. język polski - 23 maja 2023 roku (wtorek) godz. 9:00

2. matematyka – 24 maja 2023 roku (środa) godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 25 maja 2023 roku (czwartek) godz. 9:00

 

 

Termin dodatkowy – ustalony w związku ze zdarzeniami losowymi:

 

1. język polski – 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) godz. 9:00

2. matematyka – 13 czerwca 2023 roku (wtorek) godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 roku (środa) godz. 9:00

 

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY

 

- Podczas egzaminu z każdego przedmiotu zdający posiadają  długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)

- Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający ma mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- Zdający posiadający dostosowania mogą korzystać z odpowiedniego sprzętu.

- Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zalecanego sprzętu medycznego lub leków

 

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

 

1. język polski - 120 min. (uczniowie z dostosowaniami do 180 min.)

2. matematyka – 100 min. ((uczniowie z dostosowaniami do 150 min.)

3. język obcy nowożytny – 90 min. (uczniowie z dostosowaniami do 135 min.)

 

Uprawnienia Laureatów i Finalistów Konkursów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego         z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminacyjnych – 3 lipca 2023 roku.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji - 6 lipca 2023 roku.

Termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji – 6 lipca 2023 roku.

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
    42-600 Tarnowskie Góry
    ul. Wyspiańskiego 1
    sp3tg@poczta.onet.pl
  • (+48) 32 285 27 54