Programy i projekty

Regulamin wypożyczania podręczników

REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ
§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni oraz czytelni.
 2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory według harmonogramu umieszczonego na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Zbiory biblioteki szkolnej składają się z księgozbioru głównego oraz podręcznego, dostępnego dla czytelników wyłącznie w czytelni.
 4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz r odziceuczniów.
 5. Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki szkolnej.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki i inne materiały dydaktyczne.
 7. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 8. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 2. Regulamin wypożyczalni

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki: jedną lekturę na okres oraz dwie książki z innych działów na okres 1 miesiąca.
 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczania jednorazowo większej ilości książek.
 4. Filmy DVD i inne materiały multimedialne wypożyczane są wyłącznie nauczycielom.
 5. Czytelnik ma prawo do zarezerwowania potrzebnej pozycji książkowej.
 6. W przypadku konieczności przetrzymania dłużej zbiorów bibliotecznych czytelnik może przedłużyć termin zwrotu.
 7. W stosunku do czytelników przetrzymujących wypożyczone w bibliotece dokumenty mogą być zastosowane kary zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej.
 8. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.  Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 11. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Biblioteka szkolna zajmuje się wypożyczaniem uczniom podręczników szkolnych. Zasady ich udostępniania zawarte są w Regulaminie wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników szkolnych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach.

§ 3. Regulamin Czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 3. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.

 4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism. Z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki i czasopisma bibliotekarzowi.

 6. W czytelni obowiązuje cisza.

 7. W czytelni zabrania się używania telefonów komórkowych oraz  spożywać posiłków.

 8. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania koło przyjaciół książki gif

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I UŻYTKOWANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH UCZNIOM

 

§1. Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach;
 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny, zapisanego na liście uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach;
 3. rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego ucznia;
 4. podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki lub materiały edukacyjne w formie papierowej oraz dołączone do nich płyty CD, przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły;
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry;

 6. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom.

§3. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i stanowią zasoby biblioteki szkolnej.

§4. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowym planie nauczania ustalonym dla szkoły podstawowej.

 

§ 5.1. Podręczniki są wypożyczane uczniom szkoły na okres jednego roku szkolnego.

 1. Przed wypożyczeniem podręczników wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców z Regulaminem. Podręczniki są wypożyczane uczniom, gdy rodzice pisemnie potwierdzą, że zapoznali się z Regulaminem.

 2. W przypadku przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych podręczniki należy bezwłocznie zwrócić do biblioteki szkolnej.

 3. Podręczniki wypożycza uczniom nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymują podręczniki na podstawie imiennej listy sporządzonej i podpisanej przez sekretarza (referenta) szkoły oraz wychowawcę klasy.

 4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnio-nych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

§6.1. Uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, musi go też chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 1. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręcznika w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia po zakończeniu roku szkolnego bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika.

 2. Zabronione jest dokonywanie w podręcznikach jakichkolwiek wpisów i notatek lub skreśleń, wyrywanie lub rozdzieranie kartek z podręcznika, rysowanie, naklejanie naklejek i innych kartek, rzucanie podręcznikiem oraz wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.

 3. Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 3 jest uznawane za uszkodzenie podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością wskazaną w  §7.

 4. Każde uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika należy zgłosić do wychowawcy klasy lub nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§7.1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym podręczniki należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

 1. Uczeń zwraca podręcznik nie później niż ostatniego dnia kończącego rok szkolny. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych lub poprawkowych zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

 2. Podręczniki należy zwracać w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy.

 3. Podczas zwrotu podręczników do biblioteki – nauczyciele, o których mowa w ust. 3 powyżej, dokonują oględzin podręcznika i opisują stopień jego zużycia. Stan podręcznika/materiału edukacyjnego określa się w skali:

          1) bardzo dobry – zużycie minimalne,
          2) dobry – zużycie niewielkie,
          3) dostateczny – zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,

          4) niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika.
    5. Stan podręcznika wraz z datą oględzin jest wpisywany przez nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie
         biblioteki pod numerem inwentarzowym danego podręcznika.

     6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie określonym w §7 ust. 2 i §5
         ust. 3, rodzic ucznia jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.

     7. W momencie wypożyczania podręczników rodzic ucznia jest obowiązanydo złożenia oświadczenia o zapoznaniu
       się z Regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z podręcznika. Wzór oświadczenia stanowi  
       załącznik 
do Regulaminu.

§8.1. Regulamin wchodzi w życie dnia 01 września 2017r.

 

ZALaCZNIK_DO_REGULAMINU_WYPOZYCZANIA_PODRECZNIKOW.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
  42-600 Tarnowskie Góry
  ul. Wyspiańskiego 1
  sp3tg@poczta.onet.pl

  Sekretariat szkoły otwarty w godzinach 7:00-15:00
 • (+48) 32 285 27 54